Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021

Data publikacji: 18.02.2021
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „upzp”

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultur

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Antonina Zarzyka, tel. 22 350 95 44, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 21 00 123, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 upzp

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Termin składania i otwarcia ofert:

      1.  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nck.eb2b.com.pl w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 10:00.

      1.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. do godz. 10:30.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
 2. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

Data wywieszenia: 18.02.2021 r