Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 20-28 listopada 2020 r.

Data publikacji: 22.09.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 9 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 21 00 177, Pan Daniel Zgaga, tel. 22 209 80 81, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka. tel. 22 21 00 123, godz. 09:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 20-28 listopada 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 20-28 listopada 2020 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 – usługi reklamowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie do 28.11.2020 r.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na obsłudze nośników reklamowych o wartości 200 000,00 zł brutto każda.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 4 do SIWZ)
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

  1. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za obsługę nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 20-28 listopada 2020 r.

50

OM

Ocena Obsługi Medialnej:

50

OM1

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w autobusach (Warszawa)

300 – 310 pojazdów – 1 pkt

311 - 320 pojazdów - 2 pkt

powyżej 320 pojazdów – 3 pkt

4 emisji w godzinie – 1 pkt

5 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 3 pkt

1206 – 1250 monitorów – 1 pkt

1251 – 1300 monitorów – 2 pkt

powyżej 1300 monitorów – 3 pkt

9

OM2

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w tramwajach (Warszawa)

266 - 280 pojazdów – 1 pkt

281 - 290 pojazdów - 2 pkt

powyżej 290 pojazdów – 3 pkt

4 emisji w godzinie – 1 pkt

5 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 3 pkt

1536 - 1580 monitorów – 1 pkt

1581 - 1630 monitorów – 2 pkt

powyżej 1630 monitorów – 3 pkt

9

OM3

Prezentacja treści reklamowych na ekranach Infoscreen na peronach metra (Warszawa)

4 emisje w godzinie – 1 pkt

5 emisji w godzinie – 3 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 6 pkt

6

OM4

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w wagonach metra (Warszawa)

4 emisje w godzinie – 1 pkt

5 emisji w godzinie – 3 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 6 pkt

6

OM5

Ekspozycja plakatów na citylightach/wiatach przystankowych w Warszawie

od 30 do 34 plakatów na citylightach [wiatach przystankowych] – 1 pkt

powyżej 34 plakatów na citylightach [wiatach przystankowych] – 2 pkt

1/3 lokalizacji na trasie wskazanej w ppkt 3.3. Zał. 1 do SIWZ – 1 pkt

więcej niż 1/3 lokalizacji na trasie wskazanej w ppkt 3.3. Zał. 1 do SIWZ – 2 pkt

4

OM6

Ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych w Warszawie

od 40 do 44 plakatów na słupach ogłoszeniowych – 1 pkt

powyżej 44 plakatów na słupach ogłoszeniowych – 2 pkt

1/3 lokalizacji na trasie wskazanej w ppkt 3.3. Zał. 1 do SIWZ – 1 pkt

więcej niż 1/3 lokalizacji na trasie wskazanej w ppkt 3.3. Zał. 1 do SIWZ – 2 pkt

4

OM7

Prezentacja treści reklamowych na tyłach warszawskich autobusów (standardowych i elektrycznych):

10 - 12 autobusów elektrycznych – 1 pkt

powyżej 12 autobusów elektrycznych – 2 pkt

30 - 32 autobusów standardowych – 1 pkt

powyżej 32 autobusów standardowych – 2 pkt

4

OM8

Unikalne wyświetlenia wszystkich stron dedykowanych koncertom

od 66 000 wyświetleń do 100 000 wyświetleń – 1 pkt

powyżej 100 000 wyświetleń do 140 000 wyświetleń – 2 pkt

powyżej 140 000 unikalnych wyświetleń do 200 000 wyświetleń – 3 pkt

powyżej 200 000 wyświetleń – 4 pkt

4

OM9

Obejrzenia typu True View w serwisie You Tube

od 300 000 obejrzeń do 350 000 obejrzeń – 1 pkt

powyżej 350 000 obejrzeń do 400 000 obejrzeń - 2 pkt

powyżej 400 000 do 430 000 obejrzeń - 3 pkt

powyżej 430 000 obejrzeń - 4 pkt

4

Razem

 

100

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 09:00 w dniu 30.09.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk

Data wywieszenia: 22.09.2020 r.