Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej wydarzenia pt. „40 lat Solidarności”

Data publikacji: 18.09.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 9 minut
drukuj

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 21 00 177, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka. tel. 22 21 00 123, godz. 09:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej wydarzenia pt. „40 lat Solidarności”

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej wydarzenia pt. „40 lat Solidarności”, tj. prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach oraz ekranach LED.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 – usługi reklamowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie do 10.12.2020 r.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na obsłudze nośników reklamowych o wartości 100 000,00 zł brutto każda.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 4 do SIWZ)
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

  1. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za obsługę nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej wydarzenia pt. „40 lat Solidarności”

37

OM

Ocena Obsługi Medialnej:

63

OM1

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w autobusach (Górnośląski Okręg Przemysłowy tj. Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza)

30 pojazdów – 1 pkt

31 – 32 pojazdy - 2 pkt

powyżej 32 pojazdów – 3 pkt

6 emisji w godzinie – 1 pkt

7 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 3 pkt

45 dni trwania kampanii – 1 pkt

46 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

OM2

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w autobusach w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

40 pojazdów – 1 pkt

41 - 45 pojazdów – 2 pkt

powyżej 45 pojazdów – 3 pkt

6 emisji w godzinie – 1 pkt

7 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 3 pkt

45 dni trwania kampanii – 1 pkt

46 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

OM3

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w autobusach (Szczecin)

47 pojazdów – 1 pkt

48 - 50 pojazdów – 2 pkt

powyżej 50 pojazdów – 3 pkt

6 emisji w godzinie – 1 pkt

7 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 3 pkt

45 dni trwania kampanii – 1 pkt

46 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

OM4

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w tramwajach (Szczecin)

40 pojazdów – 1 pkt

41 - 45 pojazdów – 2 pkt

powyżej 45 pojazdów – 3 pkt

6 emisji w godzinie – 1 pkt

7 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 3 pkt

45 dni trwania kampanii – 1 pkt

46 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

OM5

Prezentacja treści reklamowych na ekranach infoscreen (warszawskie metro)

 

31 monitorów – 1 pkt

32 - 35 monitorów – 2 pkt

powyżej 35 monitorów – 3 pkt

4 emisje w godzinie – 1 pkt

5 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 3 pkt

30 dni trwania kampanii – 1 pkt

31 – 35 dni trwania kampanii – 2 pkt

36 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

OM6

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w pociągach InterCity Flirt

4 składy – 1 pkt

5 - 6 składów – 2 pkt

powyżej 6 składów – 3 pkt

4 emisje w godzinie – 1 pkt

5 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 3 pkt

14 dni trwania kampanii – 1 pkt

15 - 20 dni trwania kampanii – 2 pkt

21 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

OM7

Prezentacja treści reklamowych na Wielkoformatowym Ekranie LED (TELEBIM) w Jastrzębiu Zdroju

1 wielkoformatowy ekran LED – 1 pkt

2 wielkoformatowe ekrany LED – 2 pkt

więcej niż 2 wielkoformatowe ekrany LED – 3 pkt

 

12 emisji w godzinie – 1 pkt

13 – 15 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 15 emisji w godzinie – 3 pkt

 

45 dni trwania kampanii – 1 pkt

46 - 50 dni trwania kampanii – 3 pkt

9

Razem

 

100

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 10:00 w dniu 28.09.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk

Data wywieszenia: 18.09.2020 r.