druk książki z serii „Myśl o kulturze” z nadanym numerem ISBN (CN 4901), pt. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych

Data publikacji: 03.04.2020
Autor: bserwatka
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)


Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Katarzyna Flera-Iwaniuk, tel. 22 21 00 131, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Barbara Serwatka, tel. 22 21 00 154, godz. 09:00 – 15:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: druk książki z serii „Myśl o kulturze” z nadanym numerem ISBN (CN 4901), pt. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk książki z serii „Myśl o kulturze” z nadanym numerem ISBN (obecnie CN 4901), pt. Życie
laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5 – usługi drukowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie nie wcześniej niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż 20 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych. 

Wymagania od Wykonawców:  
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ). 

  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w par. VIII ppkt 2.2 SIWZ. 

Kryteria oceny ofert: 

Oznaczenie kryterium 

Kryterium 

Liczba pkt 

C. 

Cena za druk książki z serii „Myśl o kulturze”  z nadanym numerem ISBN (CN 4901), pt. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych 

60 

T. 

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia  
(nie wcześniej niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż 20 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych) 

40 

Razem 

100 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 11:00 w dniu 14.04.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:  

  1. w siedzibie Zamawiającego, 

  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne 

  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl 

 

Data wywieszenia: 03.04.2020 r. 

 

 

Dyrektor 

      Narodowego Centrum Kultury 

 

 

dr. hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW