Druk książki z serii Laboratoria Kultury pt. „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury” (CN: 4901)

Data publikacji: 30.03.2021
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „upzp”

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultur

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Anna Sot, tel. 22 21 00 171, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 21 00 123, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: druk książki z serii Laboratoria Kultury pt. „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury” (CN: 4901)

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 upzp

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nck.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/247863/druk-ksiazki-z-serii-laboratoria-kultury-pt-oswajajac-zmiennosc-kultura-lokalna-z-perspektywy-domow-kultury-cn-4901

w terminie do dnia 07.04.2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2021 r. do godz. 10:30.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  2. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://nck.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/247863/druk-ksiazki-z-serii-laboratoria-kultury-pt-oswajajac-zmiennosc-kultura-lokalna-z-perspektywy-domow-kultury-cn-4901

Data wywieszenia: 30.03.2021 r