Druk książki programowej Festiwalu Eufonie z nadanym numerem ISBN

Data publikacji: 18.09.2019
Autor: bserwatka
4 minuty

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: p. Katarzyna Flera-Iwaniuk, kflera@nck.pl, tel. 22 210 01 31, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: p. Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz p. Barbara Serwatka, tel. 22  21 2 100 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk książki programowej Festiwalu Eufonie z nadanym numerem ISBN

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5 – usługi drukowania

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: nie wcześniej niż 5 dni roboczych i nie później niż 10 dni roboczych od daty zaakceptowania wydruków próbnych.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za druk książki programowej Festiwalu Eufonie z nadanym numerem ISBN

60

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (nie krótszy niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 10 dni roboczych od daty zaakceptowania wydruków próbnych)

40

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 26.09.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 18.09.2019 r.

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW