Dostawa samochodu na potrzeby NCK

14.02.2018
Autor: atobiasz
4 minuty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Jakub Pobocha, tel. 22 2 100 102, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl,  godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Tobiasz, tel. 22 2 100 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu na potrzeby NCK

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1 - Samochody osobowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. wykaz potwierdzający spełnianie przez zaoferowany samochód wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ).

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena za dostawę samochodu na potrzeby NCK

50

2.

Termin realizacji (liczba dni kalendarzowych od daty podpisania umowy)

35

3.

Zużycie energii (MJ/km)

5

  4

Emisja dwutlenku węgla (CO2)

5

5.

Emisja zanieczyszczeń (suma: cząstek stałych, węglowodorów THC, tlenków azotu NOx)

5

RAZEM

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 22 lutego 2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 14 lutego 2018 r.

 

 

Edward Chudzik

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury