Dostawa notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Data publikacji: 14.08.2019
Autor: bserwatka
4 minuty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Mikołaj Włodaków, tel. 22 209 80 77, mwlodakow@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Barbara Serwatka tel. 22  21 00 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: dostawę notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6 – materiały reklamowe

  79810000-5 – usługi drukowania  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych i nie później niż 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego plików produkcyjnych.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ)

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za dostawę materiałów promocyjnych NCK

60

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (liczba dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego plików produkcyjnych)

40

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 22.08.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

Data wywieszenia: 14.08.2019 r.

                                                                               Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW