Dostawa materiałów promocyjnych (magnesy) akcji Narodowe Czytanie 2020

Data publikacji: 01.09.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

 

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Marcelina Bogdanowicz, tel. 22 21 00 161, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 21 00 124, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: dostawa materiałów promocyjnych (magnesy) akcji Narodowe Czytanie 2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów promocyjnych (magnesy) akcji Narodowe Czytanie 2020

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6 – materiały reklamowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie: nie wcześniej niż 4 dni robocze i nie później niż 7 dni roboczych od daty przesłania projektów graficznych przez Zamawiającego.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za realizację przedmiotu zamówienia

40

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (nie wcześniej niż 4 dni robocze i nie później niż 7 dni roboczych od daty przesłania projektów graficznych przez Zamawiającego)

60

Razem

100

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 10:30 w dniu 09.09.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

 

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk

Data wywieszenia: 01.09.2020 r