dostawa materiałów promocyjnych Festiwalu Wschód Kultury

Data publikacji: 16.05.2019
Autor: akazimierczak
5 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Mikołaj Włodaków, tel. 222 098 077, mwlodakow@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22  21 00 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów promocyjnych Festiwalu Wschód Kultury

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6 – materiały reklamowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 1. I transza zamówienia tj.
  1.  250 szt. Powerbank Card,
  2.  2000 szt. Butelek sportowych z karabińczykiem,
  3. 2000 szt. Magnesów reklamowych z efektem 3D,
  4. 2000 szt. Chusteczek do okularów,
  5. 2000 szt. Toreb bawełnianych Wschód Kultury,

dostarczona w terminie nie wcześniej niż 10 dni i nie później niż 15 dni roboczych od dnia przekazania plików produkcyjnych;

 1. II transza zamówienia tj.
  1. 2000 szt. Butelek sportowych z karabińczykiem,
  2. 2000 szt. Magnesów reklamowych z efektem 3D,
  3. 2000 szt. Chusteczek do okularów,
  4. 2000 szt. Toreb bawełnianych Wschód Kultury,

dostarczona w terminie nie wcześniej niż 10 dni i nie później niż 30 dni roboczych od dnia przekazania plików produkcyjnych.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp .

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za realizację przedmiotu zamówienia

50

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (liczba dni roboczych od dnia przekazania plików produkcyjnych), w tym:

50

T2

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt. 1 SIWZ

40

T2

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt. 2 SIWZ

10

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu  24.05.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 16.05.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Marzena Strąk