Specjalista ds. zarządzania

Data publikacji: 06.06.2019
5 minut

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – zarządzanie w administracji, administracja lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych min. 2 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem, kontrolą zarządczą lub pokrewnym,
 • wysokie kompetencje technologiczne – w tym bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych (np. MS Office),
 • dobra znajomość przepisów i standardów w zakresu realizacji kontroli zarządczej w instytucjach publicznych,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
 • ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych (w tym m.in. RODO wraz z wytycznymi Grupy Roboczej oraz polskiego prawodawstwa w tym zakresie), ustawy u działalności kulturalnej,
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie realizacji i wdrażaniu projektów informatycznych w instytucjach publicznym lub sektorze pozarządowym,
 • wiedza i doświadczenie w działaniach instytucji sektora kultury i organizacji pozarządowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań działu z zakresu kontroli zarządczej,
 • realizacja zadań działu z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 • realizacja zadań działu z zakresu kontaktu i współpracy z partnerami i interesariuszami NCK,
 • inne zdania zlecone.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzinowym,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny monetarny i poza monetarny w tym m.in. prywatną opiekę medyczną i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Sposób i termin składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@nck.pl do dnia 25.06.2019 r.
 • Złożone dokumenty niezawierające listu motywacyjnego oraz po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna
 1. Nadsyłając dokumenty aplikacyjne/Klikając w przycisk „Aplikuj” kandydat zgadza się na przetwarzanie przez Narodowe Centrum Kultury danych osobowych które zawarł w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w art. 221  Kodeksu pracy lub w innych przepisach prawa, np. numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, zainteresowania ). Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych - nie powinien umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl
 4. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu (np. numer telefonu, adres e-mail), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Odbiorcami danych osobowych kandydata będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kandydatowi przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.