Specjalista ds. Zamówień Publicznych

03.12.2018
5 minut
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
w Dziale Zamówień Publicznych
Narodowego Centrum Kultury
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe
 • preferowany kierunek : Administracja lub kierunki humanistyczne / społeczne
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Zamówień Publicznych
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane studia podyplomowe lub kurs z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość pakietu programów biurowych (MS Word, MS Excel),
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym:
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia,
  • przygotowywanie dokumentacji postępowań (m.in. SIWZ, protokoły, korespondencja itp.),
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • sporządzanie sprawozdań;
  • prowadzenie rejestrów umów i udzielanych zamówień
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny
Narodowe Centrum Kultury oferuje:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Dodatkowo: min. prywatną opiekę medyczną i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do wczasów pod gruszą, premię roczną, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,       

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@nck.pl do 22 grudnia 2018 r., wpisując w tytule wiadomości nr referencyjny rekrutacji: KDR.110.22.2018

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV oraz List motywacyjny  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z  art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100, w celu realizacji procesu rekrutacji


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100;

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – w tym kontaktu z Panią/Panem na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  - w przypadku danych podanych przez Pana w zakresie szerszym niż wymagane przez Kodeks Pracy;
  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z uwagi na fakt przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Art. 221 Kodeksu Pracy.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora zaangażowane w proces rekrutacji.

 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

 6. W przypadku określonym w pkt 3 lit. a powyżej, przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest wymogiem prawnym, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.