Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym | Podręcznik

Data publikacji: 09.03.2016
Autor: Wojciech Głowacki
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Polska wersja językowa poradnika UNESCO wydanego w 2013 r. przygotowana została przez NID. Publikacja ma na celu pomoc urzędnikom i organizacjom społecznym realizującym zadania dotyczące obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wynikające z Konwencji światowego dziedzictwa, ogłoszonej w 1972 r. Publikacja porusza aktualnie dyskutowane w środowisku postulaty, takie jak rola  społeczności lokalnych w działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym.

Podręcznik, skomponowany z trzech rozdziałów problemowych („Kontekst: zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, „Rozumienie zarządzania w kontekście światowego dziedzictwa” i „Definiowanie, ocenianie i doskonalenie systemów zarządzania dziedzictwem”), zawiera przydatny przegląd różnych praktyk i podejść w zakresie zarządzania światowymi dobrami dziedzictwa kulturowego. Celem tych działań ma być nie tylko zachowanie obiektów w dobrym stanie technicznym, ale także zapewnienie dziedzictwu należnej mu roli w życiu społeczności.  Publikacja podaje wytyczne dotyczące efektywnego zarządzania dobrami kultury. Autorzy stawiają sobie za cel wzmocnienie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, udoskonalenie struktury i procesów instytucjonalnych oraz wprowadzenie dynamicznej relacji między dziedzictwem a jego kontekstem.

Sporo miejsca poświęcono podejściu włączającemu oraz partycypacji społecznej. Podkreślając znaczenie tych metod, autorzy wskazują również wynikające z nich potencjalne zagrożenie: zaangażowanie jedynie części grup interesariuszy w proces decyzyjny.  W poradniku znajdziemy także wskazówki dotyczące wprowadzania idei zrównoważonego rozwoju do zarządzania dziedzictwem kulturowym.