Regulamin szkoleń 2017

Regulamin szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w 2017 roku

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Organizatorze, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53.

Szkoleniach, należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną marką „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, seminaria, spotkania eksperckie. 

OFERTA SZKOLENIOWA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo podanych pod adresem www.kadrakultury.nck.pl
 2. Oferta danego szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach , programie, rekrutacji i kosztach.
 3. W ofercie jest zawarta szczegółowa informacja, co obejmuje cena szkolenia.

ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem szkolenia, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba zainteresowana tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi adresata danego szkolenia.
 2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą formularza elektronicznego, którego formę określa Organizator.
 3. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.
 4. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami Organizator może:
 5. poprosić, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela,
 6. podać dodatkowe kryteria związane z profilem adresatów szkolenia.
 7. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 8. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 9. W przypadku szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w opisie danego szkolenia. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, ale nie później niż 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 10. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu.
 11. W przypadku szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w szkoleniu.  

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizator zakłada, że uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 3. podpisania listy obecności w trakcie szkolenia,
 4. aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
 5. przestrzegania powszechnie przyjętych  zasad współżycia społecznego,
 6. informowania koordynatora szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem  Uczestników,
 7. przestrzegania przepisów BHP podczas całego szkolenia, w tym przejazdów przewidzianych przez  Organizatora,
 8. przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia,
 9. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania na pokrycie kosztów zniszczeń.
 10. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe.

KOSZTY SZKOLEŃ

 1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją umieszczoną w ofercie konkretnego szkolenia.
 2. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki.
 3. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej do Uczestników przed szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien dotrzeć na miejsce szkolenia samodzielnie na własny koszt.
 4. Instytucje Kultury (finansowane ze środków publicznych) mogą zostać zwolnione z uiszczania podatku VAT po wypełnieniu oświadczenia, które będzie przesyłane w e-mailu potwierdzającym zakwalifikowanie się do udziału w szkoleniu.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. W takim wypadku winien o tym poinformować Organizatora pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby go zastąpić.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie do  5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia Uczestnik ma prawo do zwrotu całości opłaty za szkolenie.  

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą na szkolenie.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy uczestnik nie brał udziału w całości szkolenia (do wydania zaświadczenia wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, zaś opuszczenie maksymalnie do 20 % zajęć winno być uzasadnione istotną przyczyną).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektów i działań pod marką „Kadra Kultury” jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koordynatora i prowadzących szkolenie.