Zaproś nas do siebie!

Kadra Kultury

Zaproś nas do siebie! to projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury. 

Instytucje, które zgłosiły się do udziału w projekcie w 2017 otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Tematyka: Budowanie oferty programowej instytucji kultury (edukacja artystyczna, edukacja kulturalna, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne).

Dla kogo?

Projekt „Zaproś nas do siebie” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Warunkiem udziału w programie jest:

  • aktywny udział we wszystkich etapach projektu,
  • chęć zmiany i wypracowania nowej oferty programowej skierowanej do różnorodnego odbiorcy,
  • chęć wykorzystania lokalnego potencjału miejsca,
  • gotowość do zespołowej pracy procesowej,
  • otwartość na współpracę z innymi podmiotami.

Liczba uczestników projektu: 20 ośrodków z całej Polski

Kiedy i jak?

Projekt „Zaproś nas do siebie” jest realizowany przez kilka miesięcy - od kwietnia do listopada 2017 roku - w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertami.

Program szkoleniowy projektu  uwzględnia potrzeby, przedstawione  przez instytucje w formularzu rekrutacyjnym. Formuła programu zakłada między innymi aktywne uczenie się przez doświadczenie. Ważnym elementem są wizyty studyjne i poznanie dobrych praktyk w innych instytucjach kultury w kraju.

Etapy działań: