fragment plakatu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Środa, 22-11-2017 - Sobota, 25-11-2017
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

22–25 listopada 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się III Kongres Dydaktyki Polonistycznej, który przebiegać będzie pod hasłem: „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”. Będzie to spotkanie ponad 200 polonistów zajmujących się edukacją szkolną i akademicką.

Przedmiotem obrad III KDP będą zagadnienia aksjologiczne – rozumienie wartości, ich źródła i znaczenie, a także obecność tychże we współczesnym świecie. Debaty będą dotyczyły także wychowywania młodzieży do wartości oraz samej wartości edukacji polonistycznej w kontekście dominacji kultury technologii nad humanistyczną. Ponadto, uczestnicy zastanowią się, jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu w zakresie języka ojczystego (na wszystkich etapach edukacyjnych) należne mu fundamentalne miejsce.

Program kongresu został podzielony na trzy części:

  • obrady plenarne i grupowe

Zaplanowano pięć sesji plenarnych oraz trzydzieści sesji grupowych, którym będą towarzyszyły dyskusje otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu. Swój udział w spotkaniu już potwierdzili wybitni literaturoznawcy, językoznawcy oraz metodycy nauczania języka polskiego, m.in. profesorowie: Grażyna Borkowska (PAN), Krzysztof Kłosiński (UŚ), Jadwiga Puzynina (UW), Anna Janus-Sitarz (UJ), Ewa Jaskółowa (UŚ), Tadeusz Zgółka (UAM), Teresa Kostkiewiczowa (UW), Lidia Wiśniewska (UKW), Ewa Szczęsna (UW), Jerzy Kaniewski (UAM), Małgorzata Karwatowska (UMCS), Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM), Sławomir Jacek Żurek (KUL).

  • warsztaty metodyczne i wizyty studyjne

Warsztaty metodyczne poświęcone radzeniu sobie z antywartościami (1. agresją i nienawiścią, 2. kłamstwem i manipulacją, 3. nieufnością, 4. obojętnością i brakiem empatii) będą prowadzone przez doświadczonych polonistów (doradców metodycznych) we współpracy z psychologami specjalizującymi się w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

Wizyty studyjne zaś odbywać się będą w atrakcyjnych dla polonistów instytucjach kultury, m.in. w Muzeum Literatury im. Józefa Czechowicza, Muzeum na Zamku, Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Muzeum KUL.

  • wydarzenia kulturalne

Kongresowi towarzyszą wydarzenia kulturalne. Swój występ podczas Kongresu zapowiedział Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz Orkiestra Świętego Mikołaja, a w wieczorze literackim udział wezmą: Piotr Szewc, o. Wacław Oszajca, ks. prof. Alfred Wierzbicki.

O organizatorach

Głównym organizatorem Kongresu jest KUL, a współorganizatorami są: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Miasto Lublin, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL oraz Narodowe Centrum Kultury.

Nad Kongresem patronat medialny już objęły: Radio Lublin, TVP 3 Lublin, „Głos Nauczycielski”, „Polonistyka. Innowacje”, Miesięcznik „Znak”, Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o Kongresie i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: kongresdydaktyki2017.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.