Praca w NCK

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Narodowym Centrum Kultury:

 

I. Specjalista ds. Administracyjnych w Dziale Administracyjnym Narodowego Centrum Kultury

 

1.   Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub humanistyczne,
 • studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2.   Wymagania dodatkowe:

 • znajomość pakietu programów biurowych (MS Word, MS Excel),
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym:

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia,

- przygotowywanie dokumentacji postępowań (m.in. SIWZ, protokoły, korespondencja itp.),

- udział w pracach komisji przetargowych,

- sporządzanie sprawozdań;

 • realizowanie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem instytucji;
 • pomoc w pracach związanych z recepcją oraz w razie konieczności zastępowanie pracownika prowadzącego recepcję Narodowego Centrum Kultury.

4.   Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) do 05.11.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 16/10/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

II. Zastępca Kierownika w Dziale Wydawnictw Narodowego Centrum Kultury

 

1.   Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra) z dziedzin humanistycznych,
 • biegła znajomość procesu wydawniczego i jego rozliczeń,
 • doświadczenie w realizacji projektów wydawniczych i projektów promocyjnych z zakresu publikacji książkowych,
 • doświadczenie w zakresie promocji projektów wydawniczych, w tym ugruntowane relacje z mediami oraz znajomość specyfiki rynku książki,
 • znajomość organizacji pracy w państwowych jednostkach budżetowych, w tym znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania autorskich praw majątkowych.

2.   Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji projektów wydawniczych i promocyjnych z zakresu książek elektronicznych – ebooki i audiobooki,
 • minimum trzy lata pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • dobra znajomości języka angielskiego,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność określania priorytetów,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • punktualność, dyspozycyjność.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zastępowanie kierownika działu,
 • organizowanie i realizowanie procesu wydawniczego w porozumieniu z kierownikiem działu,
 • opracowywanie koncepcji edytorskiej w porozumieniu z kierownikiem działu,
 • wspieranie procesu promocji i reklamy publikacji Narodowego Centrum Kultury,
 • koordynacja działań dystrybucyjnych i księgarskich.

4.   Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną ( achmurzynska@nck.pl ) do 6 listopada 2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 17/10/2017

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zajrzyj na portal www.pracujwkulturze.nck.pl.