Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury:

 

Zastępca Kierownika Działu

w Dziale Strategii Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub społeczne (tytuł magistra)
 • znajomość sektora kultury w Polsce.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomości języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 •    punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • analiza i interpretacja raportów z badań,
 • przygotowywanie rekomendacji na podstawie wyników programu badawczego NCK,
 • opracowywanie raportów oraz ewaluacji wynikającej z programu badawczego NCK,
 • organizowanie konferencji oraz debat publicznych,
 • przygotowywanie programów i projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym, naukowym i popularyzatorskim wynikających z programu badawczego NCK,
 • komunikacja z MKiDN oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w Polsce,
 • organizacja i nadzór nad promocją programu badawczego NCK,
 • tworzenie strategii programowych z wykorzystaniem wyników badań NCK i działalnością zespołów eksperckich NCK.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 •   inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat (umowa na czas określony w celu zastępstwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 22 lutego 2017.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 02/02/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.pracujwkulturze.nck.pl.