Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury:

 

I. Specjalista ds. Planistyki i Organizacji Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra);
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w instytucji publicznej, administracji publicznej lub samorządowej;
 • znajomość (formalna lub/i praktyczna) zagadnienia bezpieczeństwa informacji, w tym z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania – w zakresie analizy i identyfikacji potrzeb, projektowania i zarządzania procesem zmiany, ewaluacji istniejących procesów i procedur w instytucji;
 • wiedza i doświadczenia we wdrażaniu zmian organizacyjnych – projektowania i implementowania rozwiązań proceduralnych na poziomie złożonych organizacyjnie instytucji;
 • praktyczna znajomość procedur ochrony danych osobowych lub/i gotowość szkolenia ww. obszarze;
 • mile widziana praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość programów biurowych (MS Excel, MS Word);
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, własna inicjatywa, punktualność, dyspozycyjność; komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wsparcie w realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w prowadzeniu baz danych osobowych, rejestrów danych osobowych, monitorowaniu i sprawozdawczości ww. obszarach,
 • wsparcie w opracowywaniu dokumentów planistycznych, programowych
  i sprawozdawczych NCK,
 • zbieranie, monitorowanie i przygotowywanie zestawień informacji dotyczących bieżącej pracy NCK,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania i wdrażania rozwiązań dot. spraw organizacji NCK, funkcjonujących procedur wewnętrznych, kultury organizacyjnej, zasad planowania i monitorowania zadań,
 • analiza rozwiązań dotyczących spraw organizacyjnych, funkcjonowania procedur wewnętrznych, kultury organizacyjnej, zasad planowania i monitorowani,
 • wykonywanie prac organizacyjnych na potrzeby Działu Planistyki i Organizacji.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:

Rekrutacja ­­01/01/2017

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą
z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593
z późniejszymi zmianam
i)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

II. Specjalista ds. programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub instytucji kultury – min. 2 lata,
 • doświadczenie w pracy z rozliczaniem dotacji udzielanych ze środków publicznych krajowych (np. w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, programu FIO itp.), lub Unii Europejskiej (w ramach Programów Operacyjnych) lub koordynacja projektów finansowanych ze środków UE.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa programów zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury w tym programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym:
  1. ocena formalna wniosków,
  2. przygotowanie umów i aneksów,
  3. kontakt telefoniczny i korespondencja z beneficjentami programu,
  4. opracowanie regulaminów i innych materiałów merytorycznych,
  5. weryfikacja raportów z realizacji zadania,
 • opracowanie merytoryczne prezentacji, raportów, sprawozdań i materiałów promocyjnych,
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień realizowanych w ramach zadań Działu Programów Dotacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (mrydzewski@nck.pl) w terminie do dnia 05.01.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury

Ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:

Rekrutacja 17/12/2016

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.pracujwkulturze.nck.pl.