Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, trendy rozwojowe, a także zmiany zachodzące w kulturowych sposobach kontaktu z książką, ustala kierunki interwencji i alokacje środków na działania wchodzące w jego skład, które umożliwią jak najszerszy, społeczny dostęp do książki.

W wyniku prac powołanego przez Ministra KiDN Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020”.

Ustalona propozycja zmian programów służących podniesieniu poziomu czytelnictwa, które były realizowane w latach poprzednich, ich kompleksowa koordynacja, a także nowe propozycje obejmują zestaw działań, programów dotacyjnych i zmian legislacyjnych składających się na nowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury:

• Biblioteka Narodowa,
• Instytut Książki,
• Narodowe Centrum Kultury.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy, regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Istotnym komponentem programu będą działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest:

• modernizacja budynków bibliotek,
• unowocześnianie serwisu bibliotek,
• zakup nowości do tych bibliotek,
• szkolenia bibliotekarzy.

Jednym z ważniejszych elementów programu, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wprowadzi nas na nowo w świat książek.