Młoda Polska

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na). Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne.

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie „Młoda Pol­ska” przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 r.; co­rocz­nie wspie­ra ok. 70 mło­dych ar­ty­stów.

Pełna lista stypendystów „Młodej Polski” na rok 2014

FILM
1 Marcin Filipowicz zakup sprzętu, adaptacja film. Taksim A. Stasiuka oraz montaż trailera filmu dok. pt. Kościół na końcu świata
2 Filip Jacobson realizacja filmu dokumentalnego o Andrzeju Bobkowskim
3 Grzegorz Jaroszuk zakup sprzętu, realizacja filmu dok. pt. Wszystkiego najlepszego oraz scenariusz komedii pt. Mój niepotrzebny duch
4 Marta Karwowska scenariusz i produkcja zwiastuna do filmu dla dzieci pt. Gang
5 Bartosz Kulas realizacja fabularnego filmu animowanego pt. Circus Maximus
6 Marta Pajek zakup sprzętu do animacji filmu
7 Jakub Pączek zakup sprzętu oraz wykonanie dokumentacji i dewelopmentu scenariusza fabularnego pt. Płyn Lugola
8 Piotr Szczepanowicz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji planowanych filmów
9 Krzysztof Trojnar studia w National Film and Television School w Beaconsfield w Londynie
10 Tomasz Woźniczka zakup kamery cyfrowej do realizacji planowanych filmów

FOTOGRAFIA
1 Adam Lach publikacja fotograficzna pt. Stigma dot. środowiska romskiego we Wrocławiu

LITERATURA
1 Marcin Orliński napisanie i wydanie książki poetyckiej pt. Zabiegi
2 Małgorzata Rejmer napisanie książki o współczesnej Albanii

MUZYKA
1 Sabina Aftyka zakup akordeonu
2 Anna Banaś zakup wiolonczeli
3 Agata Bąk zakup wiolonczeli
4 Wiktoria Białostocka zakup skrzypiec
5 Krzysztof Bondar zakup akordeonu
6 Aleksandra Bucholc studia w Konservatorium Wien Privatuniversität
7 Mikołaj Burzyński zakup wiolonczeli
8 Dominika Dawidowska zakup gitary
9 Agnieszka Dąbrowska zakup klarnetów
10 Natalia Egielman zakup fletu
11 Kornelia Figielska zakup skrzypiec
12 Joanna Freszel nagranie solowej płyty z utworami młodych polskich kompozytorów
13 Maria Gmyrek zakup saksofonów
14 Emilia Jarocka zakup skrzypiec
15 Krystian Jarosz zakup trąbek
16 Iwo Jedynecki zakup akordeonu
17 Natalia Karaszewska zakup główki fletu
18 Rozalia Kierc zakup fortepianu
19 Joanna Krajewska zakup fletów: poprzecznego i piccolo
20 Aleksandra Kuls nagranie albumu z utworami na skrzypce i fortepian
21 Jakub Langrzyk zakup profesjonalnych puzonów z akcesoriami
22 Michał Libera realizacja eseju dźwiękowego
23 Weronika Lubowicz nagranie i wydanie debiutanckiej płyty z autorskimi kompozycjami i aranżacjami jazzowymi
24 Robert Maciejowski zakup fortepianu
25 Krzysztof Maliński zakup pianina w wersji Silent
26 Helena Matuszewska realizacja muzycznego filmu animowanego o Oskarze Kolbergu pt. Kolekcjoner nut/EtnoGramy
27 Daniel Mieczkowski zakup fletu i udział w zagranicznych kursach mistrzowskich
28 Konrad Mrozek zakup fagotu
29 Grzegorz Piasecki zakup kontrabasu z akcesoriami
30 Alicja Pustuła zakup skrzypiec
31 Wojciech Rysiecki zakup gitary
32 Mateusz Rzewuski magisterskie studia organowe w Musikhochschule w Lubece
33 Justyna Sobczak zakup gitary
34 Karolina Sutt zakup skrzypiec
35 Tadeusz Tomaszewski zakup wibrafonu i udział w PAS International Convention w Indianapolis
36 Barbara Warchalewska zakup wiolonczeli
37 Krystyna Wiśniewska zakup wiolonczeli
38 Agnieszka Wojtowicz zakup skrzypiec
39 Barbara Żołnierczyk zakup skrzypiec

SZTUKI WIZUALNE
1 Jan Bajtlik zakup sprzętu niezbędnego do wydania książki edukacyjnej dla dzieci
2 Karolina Bańka wyposażenie pracowni szkła
3 Alicja Bielawska wydanie książki artystycznej pt. Geometrie przedmiotów i sytuacji
4 Jan Buczek realizacja projektu pt. Dizajn dla babci i dziadka
5 Marta Dziewańska opracowanie i przygotowanie do druku monografii Romana Cieślewicza
6 Marcin Ebert wyposażenie Multidyscyplinarnej Pracowni Wynalazków
7 Karolina Głusiec realizacja filmowego tryptyku animowanego pt. Instrument/Dureń/Krajobraz
8 Jerzy Goliszewski realizacja instalacji
9 Kamila Grzybowska realizacja muzycznego filmu animowanego o Oskarze Kolbergu pt. Kolekcjoner nut/EtnoGramy
10 Krzysztof Gutfrański studia w Goldsmiths College w Londynie
11 Mariusz Kołodziejczak zakup sprzętu do realizacji filmu animowanego pt. Złamanie szyfru Enigmy - nowy wymiar sukcesu polskich kryptologów
12 Marek Maksymczak przygotowanie publikacji pt. Nowa figuracja: Leszek Sobocki
13 Paweł Matyszewski projekt malarski pt. Odejdź ciało
14 Aurelia Nowak studia w De Appel Arts Centre w Amsterdamie
15 Robert Pludra realizacja projektu pt. Dizajn dla babci i dziadka
16 Dominik Ritszel realizacja filmu dokumentalnego pt. Pogłos
17 Aneta Rostkowska studia w De Appel Arts Centre w Amsterdamie
18 Radosław Sirko realizacja filmu dokumentalnego pt. Pogłos
19 Piotr Słodkowski przygotowanie i wydanie antologii tekstów krytycznych o polskiej sztuce 1945-1959
20 Ewa Smyk magisterskie studia w University of the Arts w Londynie
21 Marta Sołek-Młynarczyk realizacja muzycznego filmu animowanego o Oskarze Kolbergu pt. Kolekcjoner nut/EtnoGramy
22 Magdalena Starska wydanie katalogu prac własnych z lat 2004-2013 z tekstami krytycznymi
23 Natalia Wiernik zakup sprzętu i realizacja projektu dokumentalnego pt. Protagoniści

TANIEC
1 Aleksandra Borys projekt choreograficzny pt. Movementscape
2 Karol Miękina spektakl teatru tańca pt. Homo Religiosus
3 Lena Obłuska udział w programie doskonalenia techniki tańca klasycznego w Miami City Ballet School
4 Agnieszka Pędziwiatr studia w Anton Bruckner Universität, Linz
5 Stanisław Węgrzyn udział w programie doskonalenia techniki tańca klasycznego w Miami City Ballet School

TEATR
1 Katarzyna Boroń realizacja spektaklu pt. Przygody Kaczorka Florka
2 Karolina Cicha zakup akordeonu cyfrowego
3 Jolanta Janiczak napisanie dramatu pt. Proces Gorgonowej
4 Mateusz Pakuła napisanie dyptyku dramatycznego pt. Herling/Białoszewski
5 Dagmara Sowa polsko-niemiecki projekt lalkarski pt. Faza REM Phase