Druk książki z nadanym numerem ISBN: „Przyszłość polszczyzny. Polszczyzna przyszłości”

28.07.2017
5 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Ewa Dalia Wojnowska, tel. 22 209 80 88, edwojnowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Majewska, tel. 22  2 100 199, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk książki z nadanym numerem ISBN: „Przyszłość polszczyzny. Polszczyzna przyszłości”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5 – usługi drukowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Nie wcześniej niż 5 dni roboczych i nie później niż 15 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu,
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na druku książek z wykorzystaniem techniki hot stamping o wartości 10 000,00 zł brutto każda. Maksymalna liczba usług, która będzie stanowiła podstawę oceny ofert to 5 (jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy).

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania usług realizowanych na rzecz Narodowego Centrum Kultury.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za druk książki z nadanym numerem ISBN „Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości”

50

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (liczba dni roboczych od daty zaakceptowania wydruków próbnych)

50

Razem

100

 
 
Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 07.08.2017 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

 

Data wywieszenia: 28.07.2017 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski