Przedmiot Działalności

 Przedmiotem działalności Centrum jest:

  1.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.
  2.  Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
  3.  Edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką.
  4.  Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
  5.  Prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne.
  6.  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum.
  7.  Stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.