Bałuty Ożywione - Bazar Pomysłów

RAPORT: BAŁUTY OŻYWIONE – BAZAR POMYSŁÓW

24 sierpnia 2017

Tytuł: Bałuty Ożywione – Bazar Pomysłów

Autor: Bałucki Ośrodek Kultury oraz Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego

Rok opublikowania: 2017

Opis: Na potrzeby projektu  „Bałuty Ożywione – Bazar Pomysłów" realizowanego w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017” Narodowego Centrum Kultury pracownicy Bałuckiego Ośrodka Kultury oraz pracownicy Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowali w marcu, kwietniu i maju 2017 roku badania diagnostyczne, które dotyczyły aktywności kulturalnej i potrzeb kulturalnych mieszkańców łódzkiej dzielnicy Bałuty. Celem badania była identyfikacja braków w ofercie kulturalnej kierowanej do mieszkańców Bałut oraz wskazanie kierunków jej rozwoju.

Treść raportu determinuje praktyczny cel badań – ograniczona została nadmierna prezentacja danych liczbowych na rzecz interpretacji materiału zebranego z zastosowaniem dwóch technik badawczych (wywiadów grupowych i ankietowych wśród społeczności lokalnej dzielnicy). 

Łącznie w badaniach uczestniczyło 396 osób.

W badaniu ankietowym wykorzystano dwie postacie kwestionariusza  Szukamy inicjatyw, które ożywią Bałuty – papierową, którą wypełniło 134 badanych  oraz elektroniczną, dostępną on-line, z której skorzystały 172 osoby. Wykorzystanie różnych dróg dotarcia do respondentów miało zapewnić szeroki i trafny dobór próby badawczej.

Grupa, która wzięła udział w badaniu była zróżnicowana pod wieloma względami (m.in. ze względu na płeć, wiek i wykształcenie). Zgodnie z tym, czego się spodziewano – odbiorcami kultury na Bałutach są także mieszkańcy innych dzielnic oraz mieszkańcy innych miejscowości, dlatego nie wszyscy respondenci byli mieszkańcami Bałut.

Na potrzeby badania przeprowadzono również 10 wywiadów grupowych ze społecznością lokalną dzielnicy. Spotkania przebiegały według scenariusza przygotowanego z wykorzystaniem coachingowych metod pracy w grupie o charakterze diagnostycznym. Wzięło w nich udział łącznie 90 osób – przedstawicieli różnych zawodów i  grup społecznych.

Warto podkreślić, że celem badań nie było dobranie próby tak, by ich wyniki były reprezentatywne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, a jedynie dla tych zainteresowanych jej ofertą kulturalną.

W podsumowaniu twórcy raportu prezentują wnioski, czyli istotne, ich zdaniem, kierunki rozwoju oferty kulturalnej na Bałutach oraz rekomendują listę konkretnych działań społeczno-kulturalnych, które mogą pomóc ożywić dzielnicę. 

Zasięg: Polska (woj. łódzkie)

Język: polski

Słowa kluczowe: Bałuty, Łódź, Bałuty Ożywione – Bazar Pomysłów, Bałucki Ośrodek Kultury

Pobierz