Raport: Character Matters: Attitides, behaviours and skills in the UK Museum Workforce

22.12.2016
3 minuty

Tytuł: Character Matters: Attitudes, behaviours and skills in the UK Museum Workforce

Autor: BOP Consulting

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Arts Council England, Museums Galleries Scotland, Museums Association, Association of Independent Museums

galeria
Fot. Chezbeate, Pixaby, CC0 galeria

Opis: Celem raportu jest określenie postaw, zachowań i umiejętności, które będą potrzebne w najbliższej dekadzie pracownikom muzealnym w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także sformułowanie zaleceń ułatwiających muzeom rekrutowanie i wspieranie pracowników w sposób zgodny z przedstawionymi w tekście wynikami. Opracowanie opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu, 5 warsztatach konsultacyjnych, 15 wywiadach indywidualnych z dyrektorami muzeów i członkami organizacji zajmujących się muzealnictwem, analizie 59 zestawów materiałów rekrutacyjnych oraz wynikach 2178 ankiet internetowych wypełnionych przez wolontariuszy i opłacanych pracowników muzeów (próba niereprezentatywna).

Dokument zawiera uporządkowane, przejrzyste streszczenie, które zarówno wskazuje najważniejsze wnioski, jak też przydziela je do poszczególnych pytań badawczych, a ponadto pokrótce opisuje cele badania i zastosowaną metodologię. Również rekomendacje zostały klarownie rozłożone na kilka grup. Ponadto autorzy, zdając sobie sprawę z rozmiarów tekstu, zamieścili we wprowadzeniu użyteczny podrozdział How to Read This Report; przedstawili niektóre zagadnienia (rekomendacje, przegląd literatury) najpierw w postaci skróconej, a dopiero potem w pełnej formie; i wreszcie na początku rozdziałów umieścili ich podsumowania. Jednocześnie lektura całego opracowania jest dość męcząca ze względu na połączenie znacznej ilości prezentowanych treści z bardzo skromną szatą graficzną i drobną czcionką.

Zapewne dla polskich odbiorców interesujące będzie między innymi odniesienie do psychologii (na przykład w podrozdziale 4.8 i załączniku 1), u nas niezbyt częste w raportach z badań kultury. Przede wszystkim jednak dzięki rozbudowanej metodologii i analizie literatury przedmiotu dokument może być cenną pomocą dla osób planujących własne badania o zbliżonej tematyce. Na tym polega prawdopodobnie główna jego wartość dla polskich czytelników.

 

Stanisław Krawczyk

Zasięg: Wielka Brytania

Język: angielski

Słowa kluczowe: Wielka Brytania, muzeum, pracownicy, instytucje kultury, rekrutacja, zatrudnienie

Materiały do pobrania
UK Museum Workforce