Raport „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim”

20 lutego 2013

Raport został oparty na badaniach realizowanych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. 

Projekt, na którym został oparty raport, miał charakter diagnostyczny: jego celem było dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu partycypacji w kulturze, potrzeb kulturalnych i postrzegania kultury przez mieszkańców województwa podlaskiego. Równorzędnym celem projektu było przeprowadzenie ilościowo-jakościowej analizy wizerunku instytucji kulturalnych (w tym Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku) oraz ocena ich działalności artystycznej.

Przedsięwzięcie miało umożliwić kształtowanie i poprawę polityki artystyczno-marketingowej tych placówek. Całościowo projekt stanowi diagnozę społeczną mierzącą kapitał kulturowy regionu na podstawie partycypacji mieszkańców województwa podlaskiego w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kulturalne. Paralelnie projekt wskazuje główne bariery hamujące wzrost uczestnictwa w kulturze.

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

  • określenie profilu społeczno-demograficznego osób korzystających z instytucji kulturalnych w województwie podlaskim, w tym z Teatru Dramatycznego w Białymstoku (segmentacja w oparciu o zmienne ilościowe oraz jakościowe)
  • ustalenie głównych przyczyn (barier) niekorzystania z „kultury wysokiej”: w oparciu o wskaźniki demograficzne oraz jakościowe (segmentacja na podstawie prezentowanych norm, wartości społecznych, stylów życia);
  • wskazanie punktów styku (touch points) „kultury wysokiej” i popularnej, tzn. jakościowe zdiagno¬zowanie jak postrzegają „kulturę wysoką” jej „nie-użytkownicy”, a przez to jakie wydarzenia kulturalne realizowane przez instytucje „kultury wysokiej” (w tym Teatr Dramatyczny) mogłyby zachęcić „nie-użytkowników” do aktywacji i partycypacji;
  • analiza preferencji i potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego w tym aktualnej i potencjalnej publiczności Teatru Dramatycznego;
  • analiza silnych i słabych stron marki „Teatr Dramatyczny”;
  • ustalenie tzw. trialu osób odwiedzających instytucje „kultury wysokiej”, czyli zbadanie częstotliwości partycypacji oraz współkorzystania z tych instytucji;
  • analiza rozpoznawalności instytucji kulturalnych w Białymstoku (znajomość „top of mind”, „spontaniczna”, „wspomagana”);
  • pomiar satysfakcji i ewaluacja oferty Teatru Dramatycznego wśród osób, które odwiedziły tą instytucję (w podziale na użytkowników stałych i okazjonalnych);
  • weryfikacja lojalności, zaangażowania i przywiązania aktualnej publiczności Teatru Dramatycznego;
  • analiza źródeł informacji o wydarzeniach realizowanych przez instytucje kulturalne, w tym ocena skuteczności dotychczasowych strategii marketingowo-promocyjnych Teatru Dramatycznego oraz wybór cech unikalnych do komunikacji (kanały, środki, materiały).

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu programu "Obserwatorium Kultury" MKiDN.

Więcej informacji w zakładce Badania

Foto: Flickr, eckiblue, CC-BY 2.0

Opracowanie: Łukasz Kaczmarczyk